สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2554
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอท.
085-6433158 สสอท.
085-6429095 สสอท.
085-4624998 สสอท.
085-4612485 สสอท.
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
: ประกาศฝ่ายบัญชี
      สอ.ครูเลย ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยไม่ทราบว่า ใคร ? เป็นผู้โอนให้ และโอนให้ด้วยวัตถุประสงค์ใด
  สมาชิกที่สงสัยว่า เคยโอนเงินให้สอ.ครูเลย แต่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือบันทึกเงินโอนดังกล่าวในสมุด
  เงินฝาก โปรดนำหลักฐานหรือถ่ายหลักฐานการโอนเงิน ส่งไปที่ สอ.ครูเลย โดยด่วน พร้อมเขียน ชื่อ- นาม
  สกุล เลขประจำตัว และวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน และสมาชิกท่านใด ได้ทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
  หรือ มีเงินที่ต้องขอคืนจากสหกรณ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรุณาติดต่อขอรับกับ สอ.ครูเลย ด่วน ด่วนโดยติดต่อฝ่าย
  บริหารเงินโดยตรง หรือ โทร.042-811149, 042-812192 ต่อ 15 หรือ 083-414-3303
  : คลิกดูรายละเอียดรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
เงินกู้สามัญ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการกระแส
รายวัน (ATM)
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
(วงเงินกู้เดิม)
จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เงินกู้ปันผล
จ่ายทุกวันพุธ
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com