สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
สหกรณ์มีการให้บริการรับฝากเงินอยู่   4  ประเภท  ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3. เงินฝากประจำ
4. เงินฝากสินทรัพย์ทวี
เงินฝากออมทรัพย์
     การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เปิดได้มากกว่าหนึ่งบัญชี โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝาก และฝาก–ถอน
เมื่อใดจำนวนเงินเท่าใดก็ได้

     ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  ให้คำนวณเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยทบเป็นต้น
เข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (ณ วันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
      ผู้ฝากรายหนึ่ง จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้มากกว่าหนึ่งบัญชี และจำนวนเงินฝากครั้งแรก ต้องไม่
ต่ำกว่า 1,000 บาท และจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า1,000  บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
(เว้นแต่เงินฝากโครงการระดมเงินฝากในสถานศึกษาหรือโครงการอื่นใดที่มีลักษณะระดมเงินออม)
  
    
     การถอนเงินฝากจะกระทำเมื่อใดก็ได้ หากมีการถอนเกินกว่าสองครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอน
เงินร้อยละ 1.5 ของเงินที่ถอน

     ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะคำนวณเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และสหกรณ์จะนำ
ดอกเบี้ยทบเป็นต้นเงินให้ทุกครึ่งปีทางบัญชีและวันสิ้นปีทางบัญชี (ณ วันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ ของสิ้นปี)
เงินฝากประจำ
     ผู้ฝากรายหนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้มากกว่าหนึ่งบัญชี และเงินฝากประจำต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า
1,000 บาท หากต่ำกว่านี้สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
     ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ สหกรณ์จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการฝาก สำหรับเงิน
ฝากที่ถอนก่อนกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เท่าอัตราดอกเบี้ยประเภทออมทรัพย์ และต้อง
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

เงินฝากสินทรัพย์ทวี
     สมาชิกสหกรณ์ทุกคนต้องเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี และจำนวนเงินฝากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100 บาท โดย
หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย
     ดอกเบี้ยเงินฝากสินทรัพย์ทวี สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และนำดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นฝากให้เป็น
รายเดือนตามยอดเงินฝากคงเหลือ และสหกรณ์จะนำดอกเบี้ยที่ทบเป็นเงินต้นทุกเดือน และในวันสิ้นปีทางบัญชี
สหกรณ์จะปรับสมุดคู่ฝากให้สมาชิก สำหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกำหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ จะคำนวณ
ดอกเบี้ยให้เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ตามประกาศในขณะนั้น
     ผู้ฝากเงินที่ไม่ถอนเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดพร้อมดอกเบี้ย จนพ้นกำหนดไปอีก 30 วัน ก็เป็นอันถือว่า
ผู้ฝากตกลงฝากเงินต้นฝากพร้อมดอกเบี้ยไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com