สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เอกสารแนบท้ายคำขอกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563
ตารางการชำระเงินกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเงินเดือนคงเหลือ 30% ปี 2563
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกเพื่อเงินเดือนคงเหลือ 30% ปี 2563
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ ปี 2562
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปี 2562
แบบฟอร์มคำขอรับทุนบุตรสมาชิก ปี 2562
บันทึกแนบท้ายคำขอกุ้เงิน ปี 2562
แบบประสงค์ขอกู้เงิน ปี 2562
แบบประเมินเปลี่ยนหลักทรัพย์ สินเชื่อ 2561
คำขอกู้ฉุกเฉิน ปี 2562
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 62
แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร
คำขอกู้สวัสดิการกระแสรายวัน 2562
คำขอกู้สามัญ 2562
คำขอกู้พิเศษ ปี 2562
คำขอกู้วิทยฐานะ ปี 2562
คำขอกู้เพื่อชำระสวัสดิการ ปี 2562
คำขอกู้ส.ค.ส.1 ปี 2562 สำหรับ 100,000
คำขอกู้หุ้นและหรือเงินฝาก 2562
บันทึกตรวจสอบประเมินหลักทรัพย์ 2560
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (สมทบ)
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก (สามัญ)
pp บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
pp ใบนำฝาก
pp ใบถอนเงิน
pp ใบฝากเงิน
o แบบคำขอลาออก
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com