สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอท.

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2554
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอท.
085-6433158 สสอท.
085-6429095 สสอท.
085-4624998 สสอท.
085-4612485 สสอท.
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ ปี 2556
คำขอกู้เงินปันผล หนังสือมอบอำนาจ ปี56
คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน (กู้หุ้น) ปี56
คำขอกู้สามัญเอื้ออาทร ปี56
คำขอกู้ ส.ค.ส1 ปี56
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เพื่อสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน) ปี56
คำขอกู้สามัญ ปี56
แบบคำขอเพิ่มกระแสรายวัน ปี56
คำขอกู้สามัญ 2556
คำขอกู้สามัญเอื้ออาทร 2556
pp สำเนาของคำขอเและและหนังสือกู้เงิน 90% ของหุ้นและเงินฝาก
pp บัตรตัวอย่างรายมือชื่อ
pp ใบนำฝาก
pp ใบถอนเงิน
pp ใบฝากเงิน
pp เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
o แบบคำขอลาออก
 
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
 
 
เงินกู้สามัญ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการกระแส
รายวัน (ATM)
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
(วงเงินกู้เดิม)
จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เงินกู้ปันผล
จ่ายทุกวันพุธ
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com