สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
Loei Teacher's Saving and Credit Cooperative Limited
เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
 
โทรศัพท์กลาง
0-4281-1149, 0-4281-2192
 
โทรสาร
0-4283-2433
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
 
โทร.
0-4281-1165
ผู้จัดการ
ต่อ
17
สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จำกัด
ต่อ
16
รองผู้จัดการ
ต่อ
22
ฝ่ายแผนงานและสวัสดิการ
ต่อ
19
ประชาสัมพันธ์ 
ต่อ
11
ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้
ต่อ
20
ฝ่ายเงินทุน
ต่อ
12
ฝ่ายสินเชื่อ
ต่อ
21
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
ต่อ
13
ฝ่ายบัญชี
ต่อ
23
ฝ่ายสำนักงาน
 ต่อ
14
สสอ.ครูเลย
 ต่อ
24
ฝ่ายบริหารเงิน 
 ต่อ
15
สสอค.
 ต่อ
25
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เพื่อซื้อหุ้นฝากเงิน หรือ
ชำระหนี้เงินกู้ โดยผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย
สาขาเลย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
403-1-09047-1
ธนาคารกรุงไทย
สาขาด่านซ้าย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
433-1-08904-5
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเลย
สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี
332-0-32382-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาวังสะพุง
สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี
416-037459-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเลย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
648-2-00096-5
เมื่อท่านทำรายการโอนเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือแฟกซ์ใบนำฝาก
หรือใบโอนเงิน ในวันที่โอนทันที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com