สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2554
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอท.
085-6433158 สสอท.
085-6429095 สสอท.
085-4624998 สสอท.
085-4612485 สสอท.
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
Loei Teacher's Saving and Credit Cooperative Limited
เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
 
โทรศัพท์กลาง
0-4281-1149, 0-4281-2192, 0-4283-2109
 
โทรสาร
0-4283-2433
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
 
โทร.
0-4281-1165
ผู้จัดการ
ต่อ
17
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
ต่อ
13
ฝ่ายสำนักงาน
ต่อ
11,14
ฝ่ายบริหารเงิน
ต่อ
15
รองผู้จัดการ
ต่อ
22
ฝ่ายเงินทุน
ต่อ
12
ฝ่ายสินเชื่อ
ต่อ
21
ฝ่ายสวัสดิการ
ต่อ
19
ลอตเตอรี่,สสอค
ต่อ
16
ฝ่ายบัญชี
ต่อ
23
เร่งรัดและติดตามหนี้
 ต่อ
 11
สสอ.ครูเลย
 ต่อ
24
วิชาการและแผน 
 ต่อ
19
       
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เพื่อซื้อหุ้นฝากเงิน หรือ
ชำระหนี้เงินกู้ โดยผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย
สาขาเลย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
403-1-09047-1
ธนาคารกรุงไทย
สาขาด่านซ้าย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
433-1-08904-5
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเลย
สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี
332-0-32382-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาวังสะพุง
สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี
416-037459-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเลย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
648-2-00096-5
เมื่อท่านทำรายการโอนเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือแฟกซ์ใบนำฝาก
หรือใบโอนเงิน ในวันที่โอนทันที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
 
 
เงินกู้สามัญ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการกระแส
รายวัน (ATM)
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
(วงเงินกู้เดิม)
จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เงินกู้ปันผล
จ่ายทุกวันพุธ
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com