สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
Loei Teacher's Saving and Credit Cooperative Limited
เลขที่ 510 หมู่ 9 ถนนเจริญรัฐ บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
 
โทรศัพท์กลาง
0-4281-1149, 0-4281-2192, 0-4283-2109
 
โทรสาร
0-4283-2433
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
 
โทร.
0-4281-1165
ผู้จัดการ
ต่อ
17
ลอตเตอรี่,สสอค
ต่อ
16
รองผู้จัดการ
ต่อ
22
ฝ่ายสวัสดิการ
ต่อ
19
ประชาสัมพันธ์ 
ต่อ
11
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
ต่อ
19
ฝ่ายเงินทุน
ต่อ
12
ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี้
ต่อ
20
ฝ่ายเทคโนโลยีฯ
ต่อ
13
ฝ่ายสินเชื่อ
ต่อ
21
ฝ่ายสำนักงาน
 ต่อ
14
ฝ่ายบัญชี
 ต่อ
23
ฝ่ายบริหารเงิน 
 ต่อ
15
สสอ.ครูเลย
 ต่อ
24
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เพื่อซื้อหุ้นฝากเงิน หรือ
ชำระหนี้เงินกู้ โดยผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย
สาขาเลย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
403-1-09047-1
ธนาคารกรุงไทย
สาขาด่านซ้าย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
433-1-08904-5
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเลย
สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี
332-0-32382-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาวังสะพุง
สะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี
416-037459-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเลย
ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
648-2-00096-5
เมื่อท่านทำรายการโอนเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือแฟกซ์ใบนำฝาก
หรือใบโอนเงิน ในวันที่โอนทันที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com