Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
>

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 สิงหาาคม 2560

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสอ.ครูเลย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

    
 
- ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ปี2558
- ประกาศรับสมัครสมาชิกสมทบของ สมาคมฌาปนกิจฯ สสอ.ครูเลย
- ประกาศรายชื่อสมาชิก สสอ. ที่ไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
บริการด้านเงินฝาก บริการด้านเงินกู้ สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 
 

 

 
 
ประมวลภาพ กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย

 
ประมวลภาพ อบรมจัดทำยุทธศาสตร์

 
ประมวลภาพ ต้อนรับ รร.บัวขาว จ.กาฬสิน 08/07/60

 
 
ประมวลภาพ ต้อนรับครูลพบุรี 30/06/60

 
 
ประมวลภาพ ต้อนรับครูหนองคาย 01/07/60

 
 
ประมวลภาพ วันที่ 5 พศจิกายน 2559

 
 
ประมวลภาพ วันที่ 19-22 ตุลาคม 2559

 
 
 
ประมวลภาพ ปี 2559
 
 
ประมวลภาพ "สรุปรายงานกิจการ ปี 2557"
ประมวลภาพ ชุดที่ 1

ประมวลภาพ ชุดที่ 2

ประมวลภาพ ชุดที่ 3
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com