สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2554
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอท.
085-6433158 สสอท.
085-6429095 สสอท.
085-4624998 สสอท.
085-4612485 สสอท.
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
: ประกาศขายหลักทรัพย์สหกรณ์
 

  แปลงที่ 1 นส.3 เลขที่ 164 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา

    แปลงที่ 2 โฉนดที่ดิน เลขที่ 971 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย เนื้อที่ 66 ตารางวา
 

  แปลงที่ 3 โฉนดที่ดิน เลขที่ 976 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย เนื้อที่ 60 ตารางวา

 

  แปลงที่ 4 โฉนดที่ดิน เลขที่ 967 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย เนื้อที่ 97 ตารางวา

 

  แปลงที่ 5 นส.3 เลขที่ 662 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา

 

  แปลงที่ 6 โฉนดที่ดิน เลขที่ 27762 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย เนื้อที่ 9 ไร 2 งาน 40 ตารางวา

 

  แปลงที่ 7 โฉนดที่ดิน เลขที่ 48506 และ 48507 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย เนื้อที่ 10 ไร่ 4 งาน 66 ตารางวา

 
 
 
 
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
เงินกู้สามัญ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการกระแส
รายวัน (ATM)
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
(วงเงินกู้เดิม)
จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เงินกู้ปันผล
จ่ายทุกวันพุธ
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com