สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
สหกรณ์บริการเงินกู้แก่สมาชิก 3  ประเภท  คือ

 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
3. เงินกู้พิเศษและเงินกู้ประเภทโครงการ
คุณสมบัติผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ และต้องชำระเงินค่าหุ้น โดยหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย ต้นสังกัด
 อย่างน้อย 1 งวด
2. ยื่นหนังสือขอกู้เงินต่อสหกรณ์ ตามแบบกำหนด
3. ผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเอง
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. สมาชิกทุกคนเปิดบัญชี ATM โดยใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านตู้ ATM ของ บมจ.กรุงศรีอยุธยา และ
  ATM.POOL
2. กำหนดวงเงินกู้หนึ่งเท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
3. ระยะเวลาชำระไม่เกิน 12 งวด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของวงเงินกู้
4. มีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน
  เงื่อนไขอื่น
1. ถ้ายังมีหนี้เดิมคงเหลือต้องชำระโดยการหักกลบลบหนี้
2. ยกเลิกการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์โดยให้บริการผ่านระบบ ATM บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา และ
  ATM.POOL   ของทุกธนาคารเท่านั้น
เงินกู้สามัญ

1. เงินกู้สามัญ
- เงินกู้สามัญปกติวงเงินไม่เกิน1,600,000 บาท ระยะเวลาชำระไม่เกิน100 งวด
- มีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ30 ของเงินได้รายเดือน และกรณีมีหนี้ตั้งแต่สองสัญญาขึ้นไป
  จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินได้รายเดือน
- มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของวงเงินที่ขอกู้ยืม
  หลักประกัน
1. มีบุคคลค้ำประกัน 3 คน กรณีเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท เงินกู้เกินกว่า 800,000 บาท ให้ใช้คนค้ำ
   ประกันเพิ่มตามอัตราส่วน 260,000 บาท/คน
2. กรณีมีหุ้น 42% ของวงเงินกู้ให้ใช้คนค้ำประกัน 2 คน
3. กรณีมีเงินค่าหุ้น 76% ของวงเงินกู้ใช้คนค้ำประกัน 1 คน
4. สิทธิในการค้ำประกันไม่จำกัดจำนวนบุคคล ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจำนวนบุคคลที่ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
   ของตน และสมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ จะต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ
   ไม่น้อยกว่า 1 คน
5. กรณีใช้หุ้นค้ำประกันเงินกู้ สิทธิ์กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของวงเงินกู้ และส่งคืนเงินกู้ไม่เกิน 100 งวด
   หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
6. กรณีใช้เงินฝากค้ำประกันเงินกู้ สิทธิ์กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินฝากที่มีในสหกรณ์ และส่งคืน
   เงินกู้ไม่เกิน100 งวด หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การได้สิทธิกู้รอบใหม
1. ต้องชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
2. กรณีมีความจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 
ถัดไป
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com