สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
  เงื่อนไขอื่น

 

1. สมาชิกค้างชำระหนี้หรือผิดนัดการส่งชำระหนี้ ต้องปรับปรุงบัญชีให้เป็นปกติไม่น้อยกว่าน้อย 3 เดือน
2. กรณีคืนเงินกู้ที่อนุมัติไว้แล้วให้จำกัดสิทธิการกู้ 3 เดือน
3. มีเงินคงเหลือรับจริงไม่น้อยกว่า10,000 บาท
4. สมาชิกได้รับการประนอมหนี้ จะถูกจำกัดสิทธิกู้ทุกประเภท หากมีความประสงค์ที่จะกู้ตามสิทธิ
   จะต้องปรับปรุงบัญชีให้เป็นปกติอย่างน้อย 3 เดือน
5. สมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้น หนี้ และดอกเบี้ย โดยไม่ได้รับอนุญาต จำกัดสิทธิการกู้ และค้ำประกัน
   เงินกู้ของสมาชิกรายอื่น เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป

  เอกสารประกอบคำขอกู้
1. สำเนาบัตรผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน ที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและต้องมีการใช้งานนับถึงวันรับ
   เงินกู้ และมีลายมือชื่อเจ้าของบัตรลงนามรับรอง
2. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย ย้อนหลัง 3 เดือน ที่จัดทำ และรับรอง
   โดยต้นสังกัด
3. สำเนารายละเอียดในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ
1. วงเงินกู้ไม่เกินสิบสองเท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 400,000 บาท หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2. ต้องมีเงินเดือนคงเหลือ 20%
  หลักประกัน
 
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน ถ้าวงเงินกู้เกินกว่า 100,000 บาท ใช้บุคคล
ค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน ทุก100,000 บาท
  การได้สิทธิกู้รอบใหม่

1. ต้องชำระเงินกู้สัญญาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
2.กรณีมีความจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
  โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ
1. กรณีสมาชิกมีหนี้สวัสดิการอื่นคงเหลือเกินจำกัดสิทธิเงินกู้สูงสุด ของตนหรือเกินกว่า 400,000 บาท
จะต้องชำระหนี้ส่วนเกินจำกัดสิทธิ หรือวงเงินกู้นั้นด้วย
2. กรณีเงินคงเหลือน้อยกว่าอัตรางวดชำระหนี้ ให้คำนวณสิทธิกู้ลดลงตามเกณฑ์อาย ุและจำนวนงวด
   ตามตารางคำนวณสิทธิและชำระเงินกู้ (บัญชีแนบท้าย) ต้องให้มีเงินคงเหลือโอนเข้าบัญชีเงินเดือน
   ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
3. อัตราการส่งชำระหนี้รวมค่าเบี้ยประกันไว้ด้วยแล้ว
4. ต้องทำประกันสินเชื่อโดยมีระยะเอาประกันตามเกณฑ์อาย ุและจำนวนงวดชำระหนี้
การรับคำขอกู้
1. ตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบสิทธิกู้
2. กำหนดทุนประกันตามสิทธิกู้ แจ้งรายชื่อฝ่ายสวัสดิการเพื่อส่งเอกสารให้บริษัทประกัน
 
กลับ
ถัดไป
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com