สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
กลยุทธ์ (Strategy)
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบริการให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการออม และการกู้ยืมของสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้สวัสดิการสมาชิก และบริการสังคม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
แผนงานโครงการ  (Tactic Plan)
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
   
1. แผนงานโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. แผนงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3. แผนงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. แผนงานโครงการขยายธุรกิจอื่นโดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ
5. แผนงานโครงการฝึกอบรมสัมมนากรรมการ และเจ้าหน้าที่
6. แผนงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเงินลงทุนของสหกรณ์ และการดำรง
   สินทรัพย์สภาพคล่อง
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบริการให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐาน
 
1. แผนงานโครงการสหกรณ์ ATM (เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สวัสดิการ)
2. แผนงานโครงการการให้บริการเงินฝาก และชำระเงินผ่านเครือข่ายสถาบันการเงิน
3. แผนงานโครงการการปรับปรุง Website เพื่อให้บริการระบบ E-Coop
4. แผนงานโครงการพัฒนาบริการและธุรกิจเสริมของสหกรณ์ (ระบบ pay touch)
5. แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์ (Call Center)
6. แผนงานโครงการปรับปรุงระบบ Hard ware และ Software เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการเงิน
   แบบ  Rea l - time
7. แผนงานโครงการ หน่วยบริการย่อยเพื่อบริการสมาชิกในเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
 
กลยุทธ์ที่ 3 เป็นแหล่งกลางการออม และการกู้ยืมของสมาชิก
 
1. แผนงานโครงการครอบครัวออมทรัพย์
2. แผนงานโครงการบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี
3. แผนงานโครงการเศรษฐีเงินล้าน (ออมหุ้นคู่เงินฝาก)
4. แผนงานโครงการการให้บริการเงินกู้ตามวัตถุประสงค์
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้สวัสดิการสมาชิก และบริการสังคม
 
1. แผนงานโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2. แผนงานโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า (ส่งเสริมสุขภาพของสมาชิก)
3. แผนงานโครงการส่งเสริมการออมสถานศึกษา
4. แผนงานโครงการประกันชีวิตสำหรับสมาชิกสามัญ
5. แผนงานโครงการศูนย์ประชุม และศูนย์บริการของวิชาการที่ครบวงจร
6. แผนงานโครงการจัดตั้งสหกรณ์บริการ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง
 
1. แผนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิกดำเนินการ
   โดยกลุ่มสมาชิก
2. แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาองค์กรความรู้ที่เกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์
3. แผนงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ
4. แผนงานโครงการปรับปรุงขนาดของกลุ่มสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม
 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
1. แผนงานโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสหกรณ์
2. แผนงานโครงการทวิภาคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และสหกรณ์อื่น
3. แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในระดับจังหวัด และภูมิภาค
ถัดไป
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com