สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอท.

เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2554
085-6427165 ชสอค.
085-6461294 สสอท.
085-6433158 สสอท.
085-6429095 สสอท.
085-4624998 สสอท.
085-4612485 สสอท.
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
สรุปงบประมาณตามแผนงาน/โครงการประจำปีบัญชี 2552
ที่
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
2552
มติที่ประชุม
หมายเหตุ
1
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

1.

แผนงานโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.
แผนงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
3.
แผนงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
4.
แผนงานโครงการขยายธุรกิจอื่นโดยร่วมมือกับองค์กร
ต่าง ๆ
5.
แผนงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
เงินลงทุนของสหกรณ์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
 
65,500
90,000
48,000
10,000
5,000
คชจ.ปกติ
45,000
48,000
คชจ.ปกติ
คชจ.ปกติ
โครงการต่อเนื่อง
โครงการต่อเนื่อง
ปรับปรุงฯจากเดิม
โครงการใหม่
โครงการใหม่
รวมงบประมาณ
218,000
93,000
 
2
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาบริการให้มีความหลากหลาย และมีมาตรฐาน

1.

แผนงานโครงการสหกรณ์ ATM (เงินกู้ฉุกเฉิน และ
เงินกู้สวัสดิการ)
2.
แผนงานโครงการการให้บริการเงินฝากและชำระเงินผ่าน
เครือข่ายสถาบันการเงิน
3.
แผนงานโครงการการปรับปรุง Website เพื่อให้บริการ
ระบบE- Coop
4.
แผนงานโครงการพัฒนาบริการ และธุรกิจเสริมของ
สหกรณ์ (ระบบ pay touch)
5.
แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์ 
(Call Center)
6.
แผนงานโครงการปรับปรุงระบบ Hard ware และ
Software เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการเงินแบบ
Real-time
7.
แผนงานโครงการ หน่วยบริการย่อยเพื่อบริการสมาชิกในเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 3
10,000
30,000
50,000
45,000
25,000
300,000
1,036,500
คชจ.ปกติ
คชจ.ปกติ
50,000
39,000
ไม่อนุมัติ
300,000
ไม่อนุมัต
โครงการต่อเนื่อง
โครงการต่อเนื่อง
ปรับปรุงฯจากเดิม
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
รวมงบประมาณ
1,496,500
389,000
 
3
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการออม  และการกู้ยืม
ของสมาชิก

1.

แผนงานโครงการครอบครัวออมทรัพย์
2.
แผนงานโครงการบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี
3.
แผนงานโครงการเศรษฐีเงินล้าน(ออมหุ้นคู่เงินฝาก)
4.
แผนงานโครงการการให้บริการเงินกู้ตามวัตถุประสงค์
5,000
10,000
15,000
10,000
คชจ.ปกติ
5,000
5,000
2,000
ปรับปรุงจากเดิม
โครงการต่อเนื่อง
โครงการต่อเนื่อง
โครงการเดิม
รวมงบประมาณ
40,000
12,000
 
4
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการให้สวัสดิการสมาชิกและบริการสังคม

1.

แผนงานโครงการการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
2.
แผนงานโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า (ส่งเสริมสุขภาพ
ของสมาชิก)
3.
แผนงานโครงการส่งเสริมการออมในสถานศึกษา
4.
แผนงานโครงการประกันชีวิตสำหรับสมาชิกสามัญ
(ทุนประกัน 100,000)
5.
แผนงานโครงการศูนย์ประชุมและศูนย์บริการทางวิชาการ
ที่ครบวงจร
6.
แผนงานโครงการจัดตั้งสหกรณ์บริการ ของสมาชิก
สอ.ครูเลย จำกัด
50,000
120,000
340,000
10,000,000
-
50,000
50,000
ไม่อนุมัติ
200,000
4,000,000
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ปรับปรุงจากเดิม
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
โครงการใหม่ิ
รวมงบประมาณ
10,560,000
4,250,000
 
5
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง

1.

แผนงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การปฏิบัติงานของสมาชิกดำเนินการโดยกลุ่มสมาชิก
2.
แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมของพัฒนาองค์กร
ความรู้ทีเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์
3.
แผนงานโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่ม
เกษียณอายุราชการ
4.
แผนงานโครงการปรับปรุงขนาดของกลุ่มสมาชิกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลุ่ม
 
5,800,000
250,000
100,000
50,000
 
5,800,000
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
24,000
 
โครงการต่อเนื่อง
ปรับปรุงจากเดิม
โครงการใหม่ิ
โครงการใหม่
รวมงบประมาณ
6,200,000
5,824,000
6
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

1.

แผนงานโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบ
สหกรณ์
2.
แผนงานโครงการทวิภาคี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
และสหกรณ์อื่น
3.
แผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในระดับ
จังหวัด และภูมิภาค
 
50,000
60,000
100,000
 
50,000
ไม่อนุมัติ
100,000
 
ปรับปรุงจากเดิม
ปรับปรุงจากเดิิม
ปรับปรุงจากเดิม
รวมงบประมาณ
210,000
150,000
 
รวมทั้งสิ้น
18,724,500
10,718,000
 
กลับ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
เงินกู้สามัญ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการ
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สวัสดิการกระแส
รายวัน (ATM)
จ่ายทุกวันพุธ และ วันศุกร์
เงินกู้สามัญเอื้ออาทร
(วงเงินกู้เดิม)
จ่ายทุกวันพฤหัสบดี
เงินกู้ปันผล
จ่ายทุกวันพุธ
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com