สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จดทะเบียนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503
มีชื่อว่า "สหกรณ์ครูเลย จำกัด สินใช้" เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนสมาชิก
ครั้งแรกจำนวน 409 คน ทุนดำเนินการ 11,780 บาท เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของจังหวัดเลยที่ทำการอาศัย
แผนกศึกษาธิการจังหวัดเลย และต่อมาได้ย้ายที่ทำการไปอาศัยอยู่กับส่วนราชการกับประธานสหกรณ์เสมอ

วันที่ 18 เมษายน 2512 เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด" ซึ่งเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511

พ.ศ. 2526 จัดซื้อที่ดินและอาคารเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เลขที่ 217 ถนนเลย- ด่านซ้าย อำเภอเมือง

จังหวัดเลย และในปีเดียวกัน กระทรวงการคลังให้การรับรองเป็นสถาบันการเงิน

พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อที่ดิน และก่อสร้างอาคาร ขนาด 2 ชั้น ห้องประชุมขนาดที่
ให้บริการได้ 300 คน บนเนื้อที่ 9 ไร่ และเปิดทำการเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 จนปัจจุบัน
พ.ศ. 2539 จัดตั้งกองทุน ส.ค.ส.1 และ ส.ค.ส 2 และก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
พ.ศ. 2545 ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้เป็น“สหกรณ์ต้นแบบ”ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ. 2548 เริ่มโครงการระดมเงินฝากในสถานศึกษาสำหรับสมาชิก และในสถานศึกษา ปัจจุบันมีสมาชิก
ทุกคนมีบัญชีเงินฝากสะสมรายเดือน และมีบัญชีเงินฝากประเภทนักเรียนนักศึกษาจำนวน 12,700 บัญชี
พ.ศ. 2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย "สหกรณโครงการ
ส่งเสริมการออมเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2552” เนื่องในวันสากลครั้งที่ 87
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com