สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย

Link> ชสอค.

Link> สสอค.

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จำกัด
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
 
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง  ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริการอย่างมีมาตรฐาน  บนพื้นฐานความพอเพียง   
เอื้ออาทรต่อสมาชิก และสังคม  เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก”

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

พันธกิจที่ 1
ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. สมาชิกและสมาชิกสมทบฝากเงินเพิ่มขึ้น
2. สามารถกำหนดผลตอบแทนเงินออมสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3. มีระบบการบริหารการเงินการลงทุนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสูง
พันธกิจที่ 2
จัดบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์
1. เปิดให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกที่ครบวงจร
2. มีการกำหนดเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อให้สมาชิกใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์
3. สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุน
4. มีการจัดหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในการบริการทางการเงิน
พันธกิจที่ 3
จัดสวัสดิการและบริการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม
1. เพิ่มจำนวนเงินการให้สวัสดิการสมาชิกที่มีอยู่และเพิ่มสวัสดิการประเภทใหม่ ๆ
2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกและเพื่อสังคม
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
พันธกิจที่ 4
ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยเหมาะสม และสามารถ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์
1. การพัฒนาโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารบุคคล
2. การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์เพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย
3. มีการพัฒนาการกำหนดเวลามาตรฐาน  การให้บริการทุกประเภท
4. การเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแก่กรรมการเจ้าหน้าที่ และสมาชิก
5. การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
6. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ
พันธกิจที่ 5
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก
1. การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ทันสมัยแก่สมาชิก
2. การส่งเสริมกิจกรรมผู้แทนสมาชิกและกลุ่มสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง
3. มีการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์
4. มีการพัฒนาบริการและธุรกิจเสริม
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com