สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งออกเป็น  4  ประเภท
  1. ทุนระดับก่อนประถมศึกษา           
2. ทุนระดับประถมศึกษา              
3. ทุนระดับมัธยมศึกษา            
4. ทุนระดับอุดมศึกษา    
ทุนละ 1,200 บาท
ทุนละ 1,400 บาท    
ทุนละ 1,800 บาท       
ทุนละ 2,000 บาท  
ดำเนินการระหว่างเดือน พฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ของทุกปี
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
 
ผู้มีสิทธิขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุตรของสมาชิก หรือบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
2. เป็นบุตรสมาชิกที่มีความประพฤติเรียบร้อย
3. กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง
4. ไม่เคยรับทุนการศึกษาบุตรอื่นในปีที่ขอรับทุน
5. บุตรสมาชิกรายใดที่เคยได้รับทุนแล้วจะไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนอีกเว้นแต่บุตรของสมาชิกในเขตกลุ่ม
   นั้นได้รับทุนครบแล้วทุกรายแล้ว
สวัสดิการ ส.ค.ส.1,2 (เฉพาะสมาชิกในโครงการ)
  1. กองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส. 1 เงิน
2. กองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส. 2 เงิน
100,000 บาท
100,000 บาท
เอกสารขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ ส.ค.ส.1,2  ประกอบด้วย

1.สำเนาใบมรณะบัตรผู้ตาย (ให้เจ้าหน้าที่อำเภอเป็นผู้เซ็นต์รับรองสำเนาลายเซ็นต์ตัวจริง)
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ตาย
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย (ประทับตาย)
4. สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่าผู้ตาย (กรณีสมรส)
5.ใบแจ้งตายจากผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/เขตเทศบาล/ด้านหลังผู้สันนิษฐานสาเหตุการตาย ให้ประทับตราหน่วยงาน (กรณีตายที่บ้าน)
6. สำเนาแฟ้มประวัติเข้าการรักษาโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่บ้าน)
7. หนังสือรับรองการตายโรงพยาบาล พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
8. ใบรายงานแพทย์บริษัทประกัน พร้อมประทับตราโรงพยาบาล (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
9. บันทึกประจำวันที่เกี่ยวกับคดีตำรวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
10.หนังสือชันสูตรพลิกศพตำรวจ (กรณีตายอุบัติเหตุ)
11. สำเนาบัตรประชาชนทายาทผู้รับผลประโยชน
12.สำเนาทะเบียนบ้านทายาทผู้รับผลประโยชน์
13.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล/ใบมรณะ/ทายาทผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี)

หมายเหต : ุสหกรณ์ฯจำกัดสิทธิโดยทายาท จะต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 1 ปีหลังจากการเสียชีวิต
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสสมาชิก
1. อายุสมาชิกน้อยกว่า 2 ปี ให้ได้รับเงิน 2,000 บาท
2. อายุสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ได้รับเงิน 3,000 บาท
3. อายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงิน 4,000 บาท
4.อายุสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงิน 5,000 บาท
5.อายุสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงิน 10,000 บาท
6.คู่สมรสของสมาชิกให้ได้รับสิทธิกึ่งหนึ่งของสมาชิกแต่ไม่เกิน 3,000 บาท
7.สหกรณ์ฯจำกัดสิทธิโดยทายาท จะต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 180 วันหลังจากการเสียชีวิต
เอกสารประกอบ  ดังนี้
1. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ประทับตรา ตาย)
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต
4. สำเนาทะเบียนสมรสผู้เสียชีวิต
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขอรับเงิน
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับเงิน
หมายเหตุ    สหกรณ์ฯจำกัดสิทธิโดยทายาท จะต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 180 วันหลังจากการเสียชีวิต
 
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com