สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด... มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง... เคียงคู่อยู่กับสมาชิก...สถาบันท้องถิ่นของคนเมืองเลย
 
หน่วยงานราชการ
บริการภาครัฐ
ข้อมูลสำคัญ
บริการช่วยเหลือ
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
 
สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ( สสอ.)
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.มีดังนี้
1. ค่าสมัคร          
2. ค่าบำรุงรายปี                             
3. ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าปีละไม่น้อยกว่า            
จำนวน 50 บาท
จำนวน 50 บาท  
1,200  บาท            
หมายเหตุ ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า สสอ.จะเรียกเก็บล่วงหน้าจากสมาชิกปีละ1,200 บาท และหักชำระค่า
สงเคราะห์ศพๆ ละ30 บาท
สวัสดิการที่สมาชิกได้รับจาก  สสอ. (กรณีเสียชีวิต)  มีดังนี้
1. สมาชิกสามัญ ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท โดย
  - สหกรณ์สมทบให้              
- สสอ.จ่ายจากเงินสงเคราะห์ศพอีก                
  รวม
จำนวน  310,000  บาท
จำนวน  190,000  บาท
จำนวน  500,000  บาท
2. สมาชิกสมทบ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพจำนวน 190,000 บาท จาก สสอ.เท่านั้น
หลักฐานที่ใช้ประกอบการแจ้งเสียชีวิตของสมาชิก มี ดังนี้
 
1. สำเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต
2. หนังสือรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต้องประทับตราของ
   โรงพยาบาลด้วยทุกครั้ง)
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการผู้เสียชีวิต
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต (ให้ประทับตรา ตาย ด้วย)
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้เสียชีวิต
6. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์
7. รายงานการสอบสวนการเสียชีวิต (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ   หากทายาทสมาชิกยื่นเอกสารครบ จะได้รับเงินภายใน 1 สัปดาห์
สวัสดิการเกี่ยวกับประกันชีวิต, อุบัติเหตุ
1. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ทุนประกันเสียชีวิตอุบัติเหตุ100,000 บาท และ
   เสียชีวิตปกติ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน101,000 บาท
2. ประกันกลุ่มชีวิต 1 (บจ.ธนชาตประกันชีวิต) ทุนประกัน100,000 บาท
3. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 2 (บจ.พุทธธรรมประกันภัย) ทุนประกัน 200,000 บาท
4. ประกันชีวิตกลุ่ม 2 (บจ.ธนชาตประกันชีวิต) เพื่อจ่ายสมทบสมาชิก สสอ.ที่เป็นสมาชิก สอ.ครูเลย
   ทุนประกัน 340,000 บาท
5. ประกันชีวิตกลุ่ม3 บริษัท(บจ.ธนชาตประกันชีวิต) สมาชิก ส.ค.ส. 1 และ 2 ทุนประกันประเภทละ100,000 บาท
6. ประกันสินเชื่อสำหรับสมาชิกที่กู้เงินโครงการสินเชื่อเอื้ออาทร ทุนประกันร้อยละ70 ของวงเงินกู้ 
    โดยสมาชิกชำระเบี้ยประกันเอง
7. ประกันสินเชื่อสำหรับสมาชิกเงินกู้พิเศษ ทุนประกันร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ โดยสมาชิกชำระเบี้ยประกันเอง
8. ประกันสินเชื่อสำหรับสมาชิกที่กู้เงินโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ สมาชิกชำระเบี้ยประกันเอง
9. ประกันสินเชื่อสำหรับสมาชิกที่กู้สวัสดิการประกอบอาชีพเสริม (ตู้จำหน่วยน้ำมันอัตโนมัติ) ทุนประกัน
  150,000 บาท (สมาชิกชำระเบี้ยประกันเอง)
หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้ในการเรียกร้องเงินสินไหมประกันชีวิตและอุบัติเหตุมีดังนี้
1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิตนำส่งเอกสารของผู้เอาประกันภัย
2. สำเนาใบมรณะบัตร
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
5. สำเนาหนังสือรับรองการเสียชีวิตจากสถานพยาบาล (ประทับตราสถานพยาบาลด้วย)
6. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำตรวจ
7. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
8. สำเนารับรองการตาย (จากสถาบันนิติเวช สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำตรวจแห่งชาติ)
สวัสดิการสินค้า (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์)
สวัสดิการโครงการสวัสดิการติดตั้งแก๊สรถยนต์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์)
โครงการสวัสดิการประกอบอาชีพเสริมตู้จำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์)
โครงการสวัสดิการชำระภาษีและประกันภัยรถยนต์  (อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์)
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน


แสดงสถานภาพสมาชิก
แสดงสถานะการเงินสมาชิก
หุ้น/เงินกู้/เงินฝาก
 
แสดงข้อมูลการค้ำประกัน
คำนวณเงินผ่อนชำระกรณี
กู้ใหม่
 
กรอกแบบฟอร์มคำขอต่างๆ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
เลขที่ 510 หมู่ 1 บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0-4281-1149 0-4283-2109  โทรสาร 0-4283-2433
เว็บไซต์ http://www.lt-coop.com  E-mail : loeiteacher@gmail.com